TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 3
PALLIATIVE ENDOBRONCHIAL RADIOTHERAPY IN LUNG CANCER
SERDAR ÖZKÖK, NESRİN MOĞULKOÇ, YAVUZ ANACAK, MUSTAFA ESASSOLAK, TUNCAY GÖKSEL, ÜLKÜ BAYINDIR, AYFER HAYDAROĞLU
E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD.

Summary

Şubat 1993-Ekim 1996 tarihleri arasında akciğer kanseri tanısı almış 68 vakaya palyatif amaçla endobronşiyal radyoterapi (ERT) uygulanmıştır. Vakaların yaşları 35-82 arasında olup (medyan 60), 64'ü erkek (%94.1), 4'ü kadın (%5.9), 35'i epidermoid karsinom (%51.5), 13'ü küçük hücreli karsinom (%19.2), 3'ü adeno karsinom (%4.4), 2'si adenokistik karsinom (%2.9) ve 15'i kesin tip tayini yapılamayan küçük hücreli dışı akciğer karsinomu (%22.1) histolojisine sahiptir. ERT; daha önce eksternal RT uygulanmamış 48 vakaya (1. Grup): 10 x 300 cGy eksternal RT'den 1 hafta sonra 7-10 gün ara ile 2 x 750 cGy, daha önce eksternal RT uygulanmış, nüks ile başvuran 20 vakaya (2. Grup) ise, 7-10 gün ara ile 3 x 750 cGy şeklinde uygulanmıştır. ERT sonrası tüm grupta, öksürükte %59.3, dispnede %88.9, hemoptizide %100, obstrüktif pnömonide %88.3 palyasyon sağlanırken, semptomlarda toplam yanıt oranının 1. grupta %83.6, 2. grupta %77.8 ve tüm grupta %81.4 olduğu tespit edilmiştir. Bronkoskopik kontrol 30 vakaya yapılabilmiş, bronkoskopik tam yanıt oranı %36.7, kısmi yanıt oranı %43.3, toplam yanıt oranı ise %80 olarak belirlenmiştir. Toplam 149 girişim yapılmış, bir vakada bronkospazm nedeniyle, iki vakada ise hedeflenen kateter lokalizasyonunun değişmesi üzerine uygulama yapılamamıştır. ERT işlemini izleyen aylarda, 4 vakada (%5.9) fatal hemoptizi saptanırken, bronkoskopik kontrol yapılan vakaların ikisinde (%6.6) derece III-IV radyasyon Bronşiti ve stenozu gözlenmiştir. Birinci ve ikinci grupta 6, 12, 24 aylık sağkalım oranları sırasıyla %48.8, %31.1, %11.6 ve %53.8, %18.8, %0, medyan sağkalım süreleri ise sırasıyla 5 ay ve 6 aydır. Tüm grupta 6, 12, 24 aylık sağkalım oranları sırasıyla %50.4, %27 .5, %8.9, medyan sağkalım süresi ise 6 ay olarak tespit edilmiştir. ERT'nin; egzofitik endolüminer kitlesi ile palyasyon gerektiren, hemoptizi, dispne, öksürük, obstrüktif pnömoni gibi bulguları olan vakalarda, kısa sürede palyasyon sağlaması ve ayaktan uygulanabilmesi nedeniyle seçilecek tedavi yöntemlerinden biri olduğu kanısına varılmıştır.