TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 3
AKCİĞER KANSERLERİNİN PALYATİF TEDAVİSİNDE ENDOBRONŞİYAL RADYOTERAPİ
SERDAR ÖZKÖK, NESRİN MOĞULKOÇ, YAVUZ ANACAK, MUSTAFA ESASSOLAK, TUNCAY GÖKSEL, ÜLKÜ BAYINDIR, AYFER HAYDAROĞLU
E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD. Şubat 1993-Ekim 1996 tarihleri arasında akciğer kanseri tanısı almış 68 vakaya palyatif amaçla endobronşiyal radyoterapi (ERT) uygulanmıştır. Vakaların yaşları 35-82 arasında olup (medyan 60), 64'ü erkek (%94.1), 4'ü kadın (%5.9), 35'i epidermoid karsinom (%51.5), 13'ü küçük hücreli karsinom (%19.2), 3'ü adeno karsinom (%4.4), 2'si adenokistik karsinom (%2.9) ve 15'i kesin tip tayini yapılamayan küçük hücreli dışı akciğer karsinomu (%22.1) histolojisine sahiptir. ERT; daha önce eksternal RT uygulanmamış 48 vakaya (1. Grup): 10 x 300 cGy eksternal RT'den 1 hafta sonra 7-10 gün ara ile 2 x 750 cGy, daha önce eksternal RT uygulanmış, nüks ile başvuran 20 vakaya (2. Grup) ise, 7-10 gün ara ile 3 x 750 cGy şeklinde uygulanmıştır. ERT sonrası tüm grupta, öksürükte %59.3, dispnede %88.9, hemoptizide %100, obstrüktif pnömonide %88.3 palyasyon sağlanırken, semptomlarda toplam yanıt oranının 1. grupta %83.6, 2. grupta %77.8 ve tüm grupta %81.4 olduğu tespit edilmiştir. Bronkoskopik kontrol 30 vakaya yapılabilmiş, bronkoskopik tam yanıt oranı %36.7, kısmi yanıt oranı %43.3, toplam yanıt oranı ise %80 olarak belirlenmiştir. Toplam 149 girişim yapılmış, bir vakada bronkospazm nedeniyle, iki vakada ise hedeflenen kateter lokalizasyonunun değişmesi üzerine uygulama yapılamamıştır. ERT işlemini izleyen aylarda, 4 vakada (%5.9) fatal hemoptizi saptanırken, bronkoskopik kontrol yapılan vakaların ikisinde (%6.6) derece III-IV radyasyon Bronşiti ve stenozu gözlenmiştir. Birinci ve ikinci grupta 6, 12, 24 aylık sağkalım oranları sırasıyla %48.8, %31.1, %11.6 ve %53.8, %18.8, %0, medyan sağkalım süreleri ise sırasıyla 5 ay ve 6 aydır. Tüm grupta 6, 12, 24 aylık sağkalım oranları sırasıyla %50.4, %27 .5, %8.9, medyan sağkalım süresi ise 6 ay olarak tespit edilmiştir. ERT'nin; egzofitik endolüminer kitlesi ile palyasyon gerektiren, hemoptizi, dispne, öksürük, obstrüktif pnömoni gibi bulguları olan vakalarda, kısa sürede palyasyon sağlaması ve ayaktan uygulanabilmesi nedeniyle seçilecek tedavi yöntemlerinden biri olduğu kanısına varılmıştır. Keywords :