TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 4
N TÜZÜNER, M M MAYA, K KÜRKÇÜ, B ÜLKÜ, E BÜYÜKÜNAL, AHMET ÖBER, Y AVANOĞLU, N AKMAN, G AKTUĞLU, O ULUTİN, A MÜFTÜOĞLU
Cerrahpaşa Tıp Fak. Patoloji AD

Summary

1975-1984 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Bölümleri ile Radyoterapi bölümünce izlenerek tedavi edilmiş 126 Hodgkin hastalığı olgusu histolojik olarak yeniden incelendi ve Rye şemasına göre sınıflandırıldı. 126 Olgunun 73 ünü oluşturan mikst hücreli alt grupta lenfosit zenginliği, Reed Sternberg hücrelerinin sayı ve pleomorfizmi ve retikulum hücrelerinin miktarına göre 3 histolojik grade belirlendi. Miks hücreli tipte sağ kalımı etkileyen faktörler araştırıldığında; yaşın sağ kalımı etkilemediği ancak evre ve histolojik grade in sağ kalım üzerine etkili olduğu izlendi. Evre I-II de izleme sonunda ölüm görülmedi. Sağ kalım oranları Evre III de "52 ay, Evre IV de ise "33 ay dı (p=0.05). Histolojik Grade ler arasında sağ kalım araştırıldığında median yaşam süresi G-I de 33 ay, G-II de "52 ay, G-III de ise 22 ay bulundu (p"0.05). Sonuç olarak mikst hücreli alt gurupta sağ kalımı etkileyen en önemli faktörün histolojik grade ve evre olduğu histolojik grade in yükselmesi ile birlikte hastalığın evresinin de yükseldiği izlendi.