TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2012 , Vol 27 , Num 1
The vaccine injection sites mimicking metastases of malignant melanoma on FDG PET
Okan FALAY,1 Hikmet BAYHAN2
1MEDICA Tıp Merkezi, Nükleer Tıp, İstanbul
2Mol-Image Moleküler Görüntüleme Sanayi, Nükleer Tıp, İstanbul

Summary

Aşı tedavisi evre III ve evre IV malign melanomlarda kemoterapi ile beraber uygulanan adjuvan bir tedavidir. Granülom oluşumu aşı tedavisinin yan etkilerinden biridir. Üç evre IV olguda hücre lizatları içeren polivalan aşı kullanılmış. Tüm olgularda enjeksiyon yerlerinde gelişen granülom alanlarında FDG PET'de tutulum görüldü. Granülomlar makrofajların organize kolleksiyonudur. Makrofajlar ise F-18 FDG'nin tutulumunun en önemli belirleyicisi olan glut-1'in yoğun olduğu hücrelerdir. Bu nedenle granülomlar malign melanom hastalarında deri veya lenf nodu tutulumunu taklit edebilmektedir.

Introduction

Malign melanom cilt kanserinin en agresif deri kanseri olup melanin hücrelerinin malign transformasyonundan gelişmektedir. Melanomdan ölüm oranı son 35 yıl içinde ikiye katlanmıştır.[1] Melanom aralıklı ve yoğun güneşe maruz kalan bölgelerde oluşur. Erkeklerde gövde en sık yerleşim yeri iken kadınlarda sırt ve bacaklarda en sık olarak görülür.[2]

Büyük çoğunluğu lokalize hastalık (%85 evre I veya II) olup yaklaşık %2’sinde uzak metastaz mevcuttur.[3] Uzak metastaz olan hastalarda prognoz kötüdür. Bu hastaların küçük bir oranı sistemik tedavi (kemoterapi, biyoterapi ve aşılar) ile uzun süreli sağkalım elde edebilmektedir.[4] Aşılar koruyucu ve birçok bulaşıcı hastalıkta da tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Aşı tedavisinde amaç spesifik antijenleri bulunan kanser hücrelerini yok etmek için bağışıklık sistemini uyarmaktır.

Evre III ve IV melanomlarda aşı tedavisi kullanılabilmektedir.[5,6] Aşı tedavisinin yan etkileri genellikle enjeksiyon yerinde ağrı (%37), granülom (%13), eritem (%6) ve grip benzeri semptomlardır (%14-29).

Case Presentation

Üç, evre IV malign melanom hastası 18FDG PET için kliniğimize başvurdu. Kemoterapi, biyoterapi ve aşı tedavisi alan olgular tüm tedavileri en az 6 hafta önce bitirmişti. Melanom hücre lizatları içeren polivalan aşı tedavisi 2 olguda üst ekstremiteye 1 olguda ise üst ve alt ekstremiteye uygulanmıştı. En az 4 saat açılığı takiben 185-370 MBq 18FDG’nin IV olarak verilmesinden yaklaşık 60 dk sonra tüm vücut FDG PET çalışması (Siemens ECAT ART, CTI/Siemens, Knoxville, TN) uygulandı. Tüm enjeksiyon yerlerinde granülom mevcut olup bu alanlarda fokal FDG tutulumları görüldü (Şekil 1). Tutulumlar olgulardaki malign tutulum alanlarına benzer özelliklerde gerçekleşmiş idi.

Sekil 1: 18FDG PET’de 3 olguda MIP imajlarında aşı enjeksiyon yerleri (siyah ok) ve malign tutulum alanları (beyaz ok).

Discussion

FDG’nin glukoz analoğu oluşu sebebiyle glut- 1’in yoğun olduğu hücrelere girişinin arttığı bilinmektedir.[7] Makrofajlar glut-1’in en yoğun olduğu agranülositer seriye ait kan hücre elemanlarındandır. Makrofajların organize kolleksiyonu olan granülomlarda FDG’nin tutulumu malign hücrelere benzer özellik gösterebilmektedir. Bu sebeple, aşı tedavisi almış malign melanom hastalarında alt veya üst ekstremitelerdeki fokal tutulumların aşı tedavisine sekonder gelişmiş malign tutulumu taklit eden granüloma ait olabileceği akılda tutulmalıdır.

References

1) Greenlee RT, Hill-Harmon MB, Murray T, Thun M. Cancer statistics, 2001. CA Cancer J Clin 2001;51(1):15-36.

2) Pion IA, Rigel DS, Garfinkel L, Silverman MK, Kopf AW. Occupation and the risk of malignant melanoma. Cancer 1995;75(2 Suppl):637-44.

3) Balch CM, Buzaid AC, Soong SJ, Atkins MB, Cascinelli N, Coit DG, et al. Final version of the American Joint Committee on Cancer staging system for cutaneous melanoma. J Clin Oncol 2001;19(16):3635-48.

4) Khlat M, Vail A, Parkin M, Green A. Mortality from melanoma in migrants to Australia: variation by age at arrival and duration of stay. Am J Epidemiol 1992;135(10):1103-13.

5) Mitchell MS, Kan-Mitchell J, Kempf RA, Harel W, Shau HY, Lind S. Active specific immunotherapy for melanoma: phase I trial of allogeneic lysates and a novel adjuvant. Cancer Res 1988;48(20):5883-93.

6) Mitchell MS, Harel W, Kempf RA, Hu E, Kan-Mitchell J, Boswell WD, et al. Active-specific immunotherapy for melanoma. J Clin Oncol 1990;8(5):856-69.

7) Higashi K, Ueda Y, Sakurai A, Wang XM, Xu L, Murakami M, et al. Correlation of Glut-1 glucose transporter expression with. Eur J Nucl Med 2000;27(12):1778-85.