TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 3
D DİNÇKÖK, F FİKRİ, E IŞIKMAN, N KONUK, A DOĞANAY, O S SARDAŞ
A.Ü. İbni Sina Hast. İç Hastalıkları AD

Summary

Çalışmamızda 17 küçük hücreli akciğer kanseri olgusuna uygulanan alterne non-kros rezistan bir kombine kemoterapinin sonuçları sunulmaktadır. Tedavinin birinci aşamasında,hastalara,6 hafta süreyle Siklofosfamid, Metotreksat, CCNU verildi. İkinci aşamada yine 6 hafta süreyle Etoposid, Vinkristin, Sisplatin, Adriamisin uygulandı. Birinci ve ikinci aşama kemoterapiler tamamlandıktan sonra sosyoekonomik koşulları uygun olan 6 hastaya toplam 2400 rad profilaktik kafa ışınlaması yapıldı. Cerrahiye adjuvan kemoterapi alan 4 hasta dışında kemoterapiye yanıt oranları değerlendirildiğinde 4 hastada tam remisyon (TR), 7 hastada parsiyel remisyon (PR) elde edildiği saptandı. İki olguda hastalık stabil kalmıştır. (TR + PR) şeklindeki total yanıt oranı ise % 84,6'dır. Median yaşam süreleri toraksa sınırlı hastalıkta 11 ay, yaygın hastalıkta ise 8 ay olmuştur. İki hasta tedaviye bağlı trombositopeni ve lökopeni gibi komplikasyonlardan kaybedilmiştir. Tedavi ile elde edilen sonuçlar, 3-4 ilaçtan oluşan kombine kemoterapi sonuçlarına göre belirgin bir üstünlük göstermemektedir. Öte yandan toksik etkileri biraz daha fazladır ve yan etkileri nedeniyle hastaların yaşam kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir.