TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 2
N KONUK, FİKR İÇLİ, D DİNÇOL, O S SARDAŞ, A UYSAL
A.Ü.İbni Sina Hastanesi Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı

Summary

İnoperabl küçük hücreli dışı (non-small-cell) akciğer kanserli 22 hasta Cisplatin ve Etoposide'le tedavi edildi. Cisplatin 20 mg/m2gün ve Etoposid 100 mg/gün olarak, 5 gün süreyle verildi. Tedavi 21 gün arayla tekrarlandı. 10 hastada sınırlı, 12 hastada yaygın hastalık vardı. 8 hasta daha önce kemoterapi almıştı, bunların 3'ü CAMP (cyclophosphamid, doxorubicin, methotrexate, procarbazine) almıştı. Dört hastada tam remisyon (% 18,2) ve iki hastada kısmi remisyon (% 9,1) sağlandı. Total cevap % 27.3'tü. Cevap verenlerin median yaşam süresi tespit edilemedi, çünkü bunların sayısı ve takipleri yetersizdi. Sonuçta, bu tedavi CAMP ve diğer sisplatinsiz şemalara üstün bulunmadı.