TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2005 , Vol 20 , Num 1
MALIGNANT MELANOMA AND SURVIVIN
Tıb.Bio. Hilal OĞUZ1, Dr. Derya DURANYILDIZ2, Dr. Hakan ÇAMLICA3, Dr. Faruk TAŞ4, Dr. Vildan YASASEVER5, Dr. Erkan TOPUZ6
1Temel Onkoloji ABD, Kanser Biyokimyası Bilim Dalı
2Temel Onkoloji ABD
3Prevantif Onkoloji Bilim Dalı
4Klinik Onkoloji ABD
5Temel Onkoloji ABD, Kanser Biyokimyası Bilim Dalı
6Klinik Onkoloji Anabilim Dalı

Summary

Kanser oluşumu ve gelişiminde apoptozis mekanizmasındaki bozuklukların rolü önemlidir. Çalışmamızda agresif bir tümör tipi olan malign melanomlu 44 hastada anti-apoptotik bir protein olan survivinin serum düzeyleri çift antikor sandviç enzim immünassay (ELISA) yöntemi ile belirlenmiş ve 14 kişilik kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Melanomalı hastalar ile kontrol grubu arasında survivin düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Lenf nodu tutulumu olan 8 hastada Interferon-alfa tedavisi ile serum survivin düzeyleri arasında bir değişiklik saptanmamıştır. Hastaların sadece kemoterapi alan 10 kişilik metastatik grubunda survivin düzeylerinde anlamlı artış gözlenmiştir (p=0,047).