TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2004 , Vol 19 , Num 2
ARE TNF-a AND ERYTHROPOIETIN VALUABLE PROGNOSTIC FACTORS IN METASTATIC MELANOMA?
1Tıbbi Biyolog, Hilal Oğuz, 2Dr. Hakan Çamlıca, 3Dr. Derya Duranyıldız, 4Dr. Faruk Taş, 1Dr. Vildan Yasasever
1İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji ABD, Kanser Biyokimyası Bilim Dalı, İstanbul
2İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Prevantif Onkoloji ABD
3İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji ABD
4İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Müdürü

Summary

Malign melanom son yıllarda sıklığı gittikçe artan ve prognozu kötü tümörlerden biridir. Hızla metastaz yapar ve yaşam süresi kısadır. Metastazlı olgularda ortalama sağkalım yaklaşık yedi aydır ve beş yıllık sağkalım sadece %5 civarındadır. Çalışmamızda metastatik malign melanomda prognostik faktör olduğu düşünülen TNF-a ve eritropoeitin (EPO) serum düzeyleri 16 metastatik melanomlu hastada ELISA yöntemi ile belirlenmiş, 20 kişilik sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Veriler istatistiksel olarak Mann -Whitney U testi ile değerlendirilmiştir. TNF-a testinde, kontrol grubu ile hastalar arasında anlamlı fark bulunamamıştır (p=0,741). EPO düzeyleri kontrol grubunda düşük iken hasta grubunda yüksektir ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,033). EPO düzeyleri hemoglobin düzeyi ile ilişkilidir. Araştırılan TNF-a ve EPO parametreleri elde edilen sonuçlara göre prognostik faktör olarak değer taşımamaktadır.