TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 1
AHMET NAFİZ KARADENİZ, IAN FRAZER, HAMİT ÖZDEN, ERKUT ERKURT
İstanbul Tıp Fak. Radyoterapi Bilim Dalı

Summary

Bu çalışmada, 1967-1979 yılları arasında Saint Luke's Radyoterapi ve Klinik Onkoloji Merkezinde ve 1975-1984 yılları arasında Gülhane Tıp Akademisi'nde tedavi edilen 36 differansiye astrositomalı (grade 1,2) erişkin yaşta olgular retrospektif olarak incelenmiş ve tedavi sonuçları bildirilmiştir. 5 yıllık sağ kalım oranı 36 olgumuzda %52, serebral astrositomalı 32 olgumuzda %48 olup serebellar astrositomalı dört olgunun ikisi sağ ve hastalıksız olarak yaşamaktadır. Yapılan tedavi çeşidi ve sağ kalım oranlan incelenmiş, tümörün makraskopik anlamda total çıkarıldığı ve postoperatif radyoterapi uygulandığı 6 erişkin serebral astrositomalı olguda 5 yıllık yaşama olasılığı % 31, parsiyel rezeksiyon ve postoperatif radyoterapi uygulananlarda % 43 olduğu izlenmiştir. Yalnız radyoterapi ile tedavi edilenlerde ise 5 olgudan 2 sinin 83 ve 94 aydır sağ ve hastalıksız yaşadığı anlaşılmıştır. Tümörü mikroskopik anlamda total eksizyonla çıkarılanlarda prognozun kötü olduğunun izlenmesi üzerine erişkin yaş diffüz-solid tip serebral astrositomalarda rutin olarak radikal doz postoperatif radyoterapi uygulanması önerilmiştir. Postoperatif radyoterapinin erişkin ve pediatrik yaş diferansiye astrositomalarda katkısını incelemek amacı ile 1985 yılına kadar çeşitli merkezlerde tedavi edilen olguları topladık. Yalnız rezeksiyonla tedavi edilenler ile rezeksiyon ve postoperatif radyoterapi uygulanan gruplar şeklinde 2 gruba ayırdık. Postoperatif radyoterapi uygulananlarda belirgin sağ kalım oranı artışı izledik. Yalnız rezeksiyonla tedavi edilen 135 hastada 5 yıllık sağkalım oranının % 24, postoperatif radyoterapi ile tedavi edilenlerin (314 olgu) %41 olduğunu gördük. Sağ kalım oranları arasındaki fark ileri derecede anlamlı idi. (P = 0,001). Uzun süreli yaşam sürelerini incelediğimizde, rezeksiyonlu olgularda (81 olgu) % 16, kombine tedavi edilenlerde (156 olgu), %28.10 yıllık sağkalım oranlan elde edildiği ve farkın anlamlı olduğu anlaşıldı. (P = 0,03).