TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2001 , Vol 16 , Num 1
ELECTRON MICROSCOPIC DIAGNOSTIC FEATURES OF MALIGNANT MELANOMA
G HÜSEYİNOVA, Ö YALÇIN, Ş ALTANER, R MAMEDOV
Trakya Üniv. Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Summary

Işık mikroskobunda tanı konulan üç melanotik ve iki amelanotik malign melanom vakası elektron mikroskobu ile incelendi. Bulgular değerlendirildiğinde, melanotik malign melanomlardaki tümör hücrelerinde daha fazla sayıda elektron yoğun melanozomlar ve az miktarda gelişmemiş melanozomlar (premelanozom melanogenez devrelerinde) görüldü. Amelanotik malign melanomlarda ise daha belirgin açık, sferik matriksli premelanozom ve az miktarda gelişmiş melanozomlar gözlendi. Her iki tip melanomda, tümör hücrelerinin ve sitoplazmalanndaki premelanozomlarının, melanozomlarının proliferasyonu ve pleomorfizmi izlendi. Melanotik malign melanomlarda daha fazla melanositler, amelanotik malign melanomlarda ise çok miktarda melanofajlar görüldü. Bize göre amelanotik malign melanomlarda premelanozomlar erken olarak parçalanmakta ve makrofajlarca otolize edilmektedir. Bu nedenle melanozomlarm gelişmesi bozulmakta ve tümör dokusu amelanotik olarak izlenmektedir. Yukarıda sözü edilen organospesifik özellikleriyle her iki tümörü, ultrastrüktürel, makromoleküler seviyede detaylı araştırmak ve birbirinden ayırmak mümkün oldu.