TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2000 , Vol 15 , Num 3
CLINICAL SIGNIFICANCE OF MAMMARY LYMPHOSCINTIGRAPHY TO VISUALIZE THE LYMPHATIC DRAINAGE SITES IN BREAST CANCER
AYŞE MUDUN
İstanbul Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD.

Summary

Amaç: Bu çalışmada meme kanserinde peritümöral enjeksiyonla yapılan lenfosintigrafi ile lenfatik drenaj yönlerinin değişkenliğini göstermeyi ve bunun klinik önemini tartışmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Palpe edilen meme kanserli 70 kadına 30-40 MBq Tc-99m Renyum sülfid kolloid palpe edilen tümörün çevresinde 4 ayrı kadrandan yapıldı. Enjeksiyondan 1- 2 saat sonra anterior ve lateralden toraks ve aksillanın 10 dakikalık statik görüntüleri ADAC-Vertex gama kamera ile çekildi. Bütün hastalara cerrahi olarak modifiye radikal mastektomi ve aksiller küraj uygulandı. Bulgular: Tümör kitlesi 34 hastada dış, 12'sinde iç kadranda ve 24'ünde santral yerleşimliydi. Lenfosintigrafi ile 38 hastada salt aksilla drenajı olurken, 5'inde salt internal mammaria (IM) drenajı görüldü. On dört hastada her iki yöne drenaj mevcuttu. On bir kişide herhangi bir yöne drenaj görülmedi. Bunlardan 7'sinde aksilla metastazı mevcuttu. İç kadran tümörlerinde %50 aksilla drenajı, %25 IM drenajı olmuştur. Dış kadran tümörlerinde aksillaya %76 drenaj olurken, %20'sinde IM lenfatiklerine drenaj görülmüştür. Sonuç: Radyoterapi planlarken IM drenajı gösteren olguları ve IM yerleşimli sentinel lenf bezlerini göstermek için lenfosintigrafi klinisyene yararlı bir rehber olabilir.