TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2000 , Vol 15 , Num 2
POSTOPERATIVE RADIOTHERAPY IN ENDOMETRIAL CARCINOMA: PROGNOSTIC FACTORS
DENİZ YALMAN, ZEYNEP ÖZSARAN, YAVUZ ANACAK, ÖMÜR KARAKOYUN ÇELİK, SERDAR ÖZKÖK, AYDIN ÖZSARAN, MERİH HANHAN, AYFER HAYDAROĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD., İzmir

Summary

Ocak 1985-Haziran 1997 yılları arasında kliniğimizde endometrium kanseri tanısıyla postoperatif radyoterapi uygulanan 440 vaka genel, hastalıksız ve lokal-nükssüz sağkalımı etkileyen prognostik faktörlerin belirlenmesi amacıyla geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Vakaların yaşları 35-83 arasında olup (medyan 57) histolojik olarak %80.2'si adenokarsinom, %5. 7'si adenoskuamöz karsinom, %5.2'si berrak hücreli karsinom, %4.3'ü seröz papiller karsinomdur. Evrelere göre dağılım Evre I, II, III ve IV için sırasıyla %62.2, %20.0, %14.9 ve %2.8 şeklindedir. Vakaların tümüne pelvik sahalardan günlük 1.8-2.0 Gy'lik fraksiyonlarla toplam 36-68 Gy (medyan 54 Gy) eksternal radyoterapi, %61.8'ine intrakaviter brakiterapi uygulanmıştır. Sağkalım süre ve oranları Kaplan-Meier yöntemiyle hesaplanmış; tek değişkenli analizlerde "log-rank", çok değişkenli analizlerde "Cox"un regresyon modeli kullanılmıştır. Medyan izlem süresi 53 aydır (7-173 ay). Genel başarısızlık oranı %15.2 olup vakaların %2.7'sinde yalnızca lokal nüks, %10.5'inde yalnızca uzak metastaz, %2'sinde hem lokal nüks hem de uzak metastaz tespit edilmiştir. Beş yıllık genel, hastalıksız ve lokal nükssüz sağkalım oranları sırasıyla %81.6, %80.7 ve %94.6'dır. Tek değişkenli analizlerde hastalıksız sağkalımı etkileyen prognostik faktörler histolojik tip (P=0.0067), histolojik derece (P=0.0015), evre (P<0.0001), miyometrial invazyon (P<0.0001), peritoneal sitoloji (P=0.0013) ve servikal tutulum (P=0.0106), lokal-nükssüz sağkalımı etkileyen faktörler ise evre (P=0.0277), miyometrial invazyon (P=0.0054) ve peritoneal sitoloji (P=0.0427) olarak belirlenmiştir. Çok değişkenli analizlerde ise hastalıksız sağkalımı etkileyen prognostik faktörlerin histolojik tip (P=0194), miyometrial invazyon (P=0.0021) ve histolojik derece (P=0.0303), lokal nükssüz sağkalımı etkileyen tek prognostik faktörün ise miyometrial invazyon olduğu belirlenmiştir (P=0.0241).