TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2000 , Vol 15 , Num 2
ALVEOLAR SOFT PART SARCOMA: AN IMMUNOHISTOCHEMICAL AND FLOW-CYTOMETRIC STUDY
S ERDAMAR, S DERVİŞOĞLU, A YALÇINER
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD., İstanbul

Summary

Çalışmamızın amacı; orijini henüz tam olarak bilinmeyen ve nadir olarak görülen bir yumuşak doku tümörü olan alveolar soft part sarkomların (ASPS) ploidi paternini ve immunohistokimyasal olarak hücresel özelliklerini inceleyerek histogenezini araştırmaktır. CTF Patoloji Anabilim Dalı arşivinden elde edilen 4 ASPS vakasına ait parafin bloklardan hazırlanan kesitlere PAS, Diastaz-PAS, Grimellius, Masson-Fontana; immünohistokimyasal olarak da Nörofilaman, S-100 protein, Desmin, Düz Kas Aktini, Nöron Spesifik Enolaz (NSE), Kromagranin, Sinaptofizin, Sitokeratin uygulandı. Flow sitometrik çalışma Becton-Dickenson Facsan Flow Sitometri cihazı ile analiz edildi. Bir paraganglioma vakası karşılaştırma amacıyla kullanıldı. Bütün ASPS vakalarında mikroskobik olarak büyük hiperkromatik çekirdekli geniş eozinofil sitopIazmalı hücrelerden oluşan kütlelerin ince fibrovasküler bir yapı ile sarılması ile alveolar bir patern meydana getirmesi oldukça tipikti. Diastaz ile solmayan PAS pozitif sitoplazmik romboid veya çubuk şeklindeki kristal yapılar karakteristik olarak izlendi. Vakaların ikisindeki zayıf Desmin ile Düz Kas Aktini ve birinde de zayıf fokal S-100 proteini ve NSE pozitifliği saptandı. Grimellius ile boyanma görülmedi. Flow sitometrik çalışmada vakaların tümünde anaploidi saptandı. DNA indeksi 1, 14-1,23 arasında idi. Ortalama S-Faz fraksiyonu %30.5 idi (% 14-42). Paraganglioma vakası alandan alana deği- şen diploid ve anaploid paternleri gösterdi. ASPS nadir fakat kendine özgü paterni olan bir yumuşak doku tümörü olup PAS boyası halen ayırıcı tanısında yararlı bir yöntem olmayı sürdürmektedir. Zayıf Desmin pozitifliği kas orijinini düşündürmektedir. Diğer nöroendokrin belirleyiciler uygulanmaksızın bulunabilecek NSE pozitifliği, morfolojik olarak gösterdiği benzerlik nedeniyle yanlışlıkla paraganglioma tanısına götürebilir. Flow sitometrik olarak anaploidi göstermesi ayırıcı tanıda değer taşımaktadır.