TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2000 , Vol 15 , Num 2
THE ROLE OF LYMPHOSCINTIGRAPHY AND BLUE DYE TECHNIQUES IN DETERMINING SENTINEL LYMPH NODES IN PATIENTS WITH MALIGN MELANOMA
MÜGE AYGEN, AYŞE MUDUN, SIDIKA MUDUN, SIDIKA KURUL, HAKAN ÇAMLICA, NESİMİ BÜYÜKBABANİ, SEMA CANTEZ
İstanbul Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD.

Summary

Amaç: Melanomda lenfatik drenaj vücudun beklenmedik yönlerine olabilir .Özellikle erken evre melanomlu hastalarda gereksiz bölgesel lenf diseksiyonundan kaçınmak için sentinel nodun properatif veya intraoperatif tayini son yıllarda popülarite kazanmıştır. Bu çalışma 26 melanomlu hastada preoperatif lenfatik haritalama ile intraoperatif mavi boya yöntemi ve küçük bir hasta grubunda cerrahi gama-prob ile de sentinellenf nodunu saptamayı amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntem: Melanom tanısı alan 13 kadın, 13 erkek hastaya (ortalama yaş: 44.6) preoperatif lenfosintigrafi ve intraoperatif mavi boya, ayrıca hastalardan 10'una da intraoperatif gama-prob tekniği uygulanmıştır. Bulgular: Lezyonların 3'ü baş-boyun, 8'i gövde, 15'i üst ve alt ekstremitelerde lokalize lenfosintigrafi ile baş boyun lezyonlarından %33'ünde, gövde lezyonlarından ise 5'inde beklenmedik yönlere drenaj olmuş ve cerrahi yaklaşım değişmiştir. Lenfosintigrafi ile sentinel lenf nodu 26 hastanın hepsinde görülmüş, mavi boya ile ise 25'inde gösterilebilmiştir. Gama-prob uygulanan 10 hastanın hepsinde sentinellenf nodu bulunup çıkarılmıştı. Histopatolojik incelemede 26 hastadan 6'sında metastaz bulunmuştur. Sonuç: Özellikle baş-boyun ve gövde melanom lezyonları değişik yönlere lenfatik drenaj gösterebilir. Bu nedenle preoperatif lenfosintigrafi ile değişik drenaj yönlerini saptamak yararlıdır. Lenf nodunun saptanmasında lenfosintigrafi, mavi boya ve cerrahi gama-prob yöntemleri cerraha yol gösteren ameliyat süresini kısaltan etkili güvenilir yöntemlerdir.