TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2000 , Vol 15 , Num 1
HISTOPATHOLOGICAL AND CLINICAL SIGNIFICANCE OF P53 IN PANCREAS ADENOCARCINOMA
HASAN ÜSTÜN, UĞUR YILMAZ, ERDENER ÖZER, AHMET ÇOKER, SABRİ BARUTCA, MEHMET ALAKAVUKLAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji

Summary

Pankreas kanseri, en öldürücü kanserlerden birisi olup, prognoz ile ilgili başlıca faktörler tümör evresi, mikroskopik grad ve tümör boyutudur. Pankreas kanserinde yeni prognostik faktörler araştırma konusudur. p53 geni, insan kanserlerinde mutasyonu en çok gösterilmiş olan tümör süpresör gendir. Bu çalışmada pankreas adenokarsinomlu vakalarda immünohistokimyasal olarak p53 pozitifliğinin sıklığı ve prognozla olan ilişkisi irdelenmiştir. Çalışmaya pankreas kanseri tanısı patolojik olarak kanıtlanmış 11 'i erkek, 8'i kadın 19 hasta alındı. Vakaların 10'unda (%53) immünohistokimyasal olarak p53 pozitifliği saptandı. Tanı anındaki evre ile p53 boyanma özelliği arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Bu çalışmada p53 pozitifliğinin hem erken hem de geç tümör evresinde olabildiğini gördük ve hasta sayısı sınırlı olsa da p53'ün tümörün evresine özgü olmadığı sonucuna vardık. Hastalarımızda yaşam analizi yapıldığında p53 pozitif vakaların negatif vakalara göre daha kısa yaşam süresine sahip oldukları görüldü, ancak fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Benzer çalışmaların vaka sayısı arttırılarak ve hem p53 hem de daha yeni parametrelerle prognoz arasındaki ilişkinin araştırılması uygun olacaktır.