TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 3
THE EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF PEDIATRIC CANCER CASES WHO WERE REFERRED TO DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY RADIATION ONCOLOGY DEPARTMENT
AYŞE NUR DEMİRAL, RIZA ÇETİNGÖZ, MÜNİR KIRAY
Akdeniz Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi A.D, Antalya

Summary

1991 (Temmuz)-1997 (Aralık) tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği'ne radyoterapi görmek üzere başvuran 18 yaş ve altı çocukluk çağı tümörlü 180 vakaya ait kayıtlar incelenmiştir. Bu incelemede vakalar cinsiyet, yaş, genel olarak ve yaş gruplarına göre hastalık dağılımı ve coğrafi dağılım özellikleri yönünden değerlendirilmiştir.