TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 2
NEW STRATEGIES IN THE TREATMENT OF IN SITU DUCTAL BREAST CARCINOMA
YUSUF YAĞMUR, S BURHANETTİN ZİNCİROĞLU, HÜSEYİN BÜYÜKBAYRAM, İSMAİL HAMDİ KARA
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD.

Summary

Amaç: Duktal karsinoma in situ insidansının biyolojik heterojenitesinin artması tedavisinde zorluklara ve tartışmalara neden olmuştur. Bu çalışmada duktal karsinoma in situ ile ilgili kaynaklar incelendi ve farklı tedavi yaklaşımları ile elde edilen sonuçlar gözden geçirildi. Materyal ve Metod: Duktal karsinoma in situ ile ilgili 1966'dan beri Medline'dan yayınlanan yazılar incelendi. Kaynak seçiminde randomize çalışmalara öncelik verildi. İstatistiksel inceleme yapılmadı. Bulgular: Duktal karsinoma in situ insidansı büyük kısmı semptomsuz hastada olmak üzere artmaktadır. Lumpektomi ile lumpektomi ve radyoterapiyi karşılaştıran çalışmalarda lumpektomi ve radyoterapinin beraber kullanılmasının hastalığın tedavisinde daha etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Komedo nekroz varlığı ve cerrahi sınırların durumu, nüks gelişimi olasılığını belirler. Lumpektomi ve radyoterapiden sonra 5. yılda nüks gelişme riski yaklaşık %8'dir. Duktal karsinoma in situ-invazif Karsinoma ilişkisi, ayrıntılı moleküler analizlerle ortaya konabilir. Sonuç: Duktal karsinoma in situ'da tedavi stratejisi günümüzde değişime uğramaktadır. Lumpektomi ve takiben radyoterapi çoğu hastada uygun tedavi metodudur.