TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 2
TREATMENT OUTCOME IN PATENTS WITH LIMITED STAGE SMALL CELL CANCER AND THE ROLE OF RADIATION THERAPY
ETHEM NEZİH ORAL, AHMET KİZİR, SEDEN ÖZBİLEN, MEHMET ASLAN, AHMET KARADENİZ, ERKAN TOPUZ
İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü

Summary

1990-1997 yılları arasında tedavi edilmiş sınırlı evreli küçük hücreli akciğer kanser tanılı 178 hastanın dosyası retrospektif olarak incelenmiştir. Elli altı hasta (%31) tek başına kemoterapi ile, 122 hasta (%69) kemoterapi ve radyoterapi kombine edilerek tedavi edilmişlerdir. Kemoterapi şeması olarak en sık sisplatin ve etoposid kombinasyonu medyan 6 kür uygulanmıştır. Radyoterapi dozu medyan 39 Gy'dir (13x300 cGy). 63 hastada (%52) radyoterapi ilk 3 kür kemoterapi arası veya sonrasında; 59 hastada (%48) 4 kür veya daha fazla kemoterapi arası ve sonrası yapılmıştır. Medyan izlem süresi 12.2 aydır (4- 73 ay). Tüm grubun medyan ve 2 yıllık genel sağkalım oranı sırasıyla 13 ay ve %21'dir. Tek başına kemoterapi uygulanan grupta alınan sonuçlar sırasıyla 12 ay ve %21; kombine tedavi gören grupta ise sırasıyla 18 ay ve %34'tür. İki tedavi grubu arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmuştur (P=0.009). İlk 3 kür KT sırasında radyoterapi uygulanan hastalarda medyan ve 2 yıllık sağkalım sırasıyla 12 ay ve %14; 4 kür daha fazla kemoterapi sonrası radyoterapi uygulanan hastalarda ise 18 ay ve %31'dir (P=0.0011). Sonuç olarak, sınırlı evreli küçük hücreli akciğer kanserinde kombine kemoterapi ve radyoterapi şeması tek başına kemoterapiden daha üstündür ve radyoterapinin zamanlaması ile ilgili tartışma henüz netlik kazanmamıştır.