TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 2
THE RELATION BETWEEN CLINICAL AND PATHOLOGICAL STAGES AND SURVIVAL RATES OF INCIDENTAL RENAL CELL CARCINOMA
TEOMAN CEM KADIOĞLU, TANSEL KAPLANCAN, İ TÜRKER KÖKSAL, FARUK ÖZCAN, IŞIN KILIÇARSLAN, H MURAT TUNÇ
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji AD.

Summary

Yeni gelişen görüntüleme teknikleri yardımıyla böbrek tümörlü hastaların insidental olarak saptanması büyük bir artış göstermiştir. Bu çalışmada insidental böbrek hücreli karsinomlu hastalarda klinik ve patolojik evre ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Ocak 1990-Kasım 1996 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda insidental olarak saptanan böbrek hücreli karsinomlu 27 hasta, retrospektif olarak incelendi. Ultrasonografi (USG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile değerlendirilen hastalar TNM sistemine göre klinik ve patolojik olarak evrelendirildi. Hastaların takip süreleri ortalama 38.74±25.6 (12-93) ay olup, 5 yıllık takibi olan 13 hastanın sürvisi %61.5 olarak bulunmuştur. İnsidental böbrek hücreli karsinomlarda, tümörün daha küçük çaplı ve düşük evreli olmadığı bununla birlikte prognozlarının daha iyi olduğu görülmüştür.