TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 1
THE ROLE OF SILVER STAINED NUCLEOLAR ORGANIZATION REGIONS IN PREDICTING PROGNOSIS IN ENDOMETRIAL CARSINOMA
GÜLİZ ÖZKÖK, HAKAN POSTACI, NİLGÜN DİCLE
SSK İzmir Eğitim Hastanesi Patoloji Bölümü, İzmir

Summary

Bu çalışmada endometrium karsinomlu 50 vakada gümüş ile boyalı nükleoler organizasyon bölgelerinin (AgNOR) prognostik önemi retrospektif olarak araştırılmıştır. Parafinize kesitlerde immersiyon objektifi (x100) kullanılarak AgNOR sayıları değerlendirilmiştir. Histolojik derece, nükleer derece, evre ve miyometrial invazyon derinliği ile ortalama AgNOR sayıları arasında anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. Yineleme gösteren ve göstermeyen grupların ortalama AgNOR sayıları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Lenfovasküler tutulumu olmayan vakalardaki ortalama AgNOR sayılarının lenfovasküler tutulumu olanlara göre anlamlı bir şekilde düşük olduğu görülmüştür (P=0.04). Bu çalışma ile elde edilen ortalama AgNOR sayısal değerleri, AgNOR yönteminin endometrial karsinomların biyolojik davranışını belirlemede kullanılabilecek bağımsız bir yöntem olamayacağını göstermiştir.