TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 1
THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 35 PATIENTS WITH EWING SARCOMA: GATA EXPERIENCE
AHMET ÖZET, ŞEREF KÖMÜRCÜ, RASİH ALTAY, FİKRET ARPACI, BEKİR ÖZTÜRK, MURAT BEYZADEOĞLU
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Onkoloji BD.

Summary

Ewing sarkomları osseöz ve ekstraosseöz olarak karşımıza çıkabilen nadir görülen bir tümör grubu olup, davranış ve uygulanan tedaviye cevabı diğer kemik tümörlerinden farklıdır. Tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi, bazen de cerrahi birlikte kullanılmakta olup, yoğun kemoterapi protokolleri ile metastatik vakalarda bile uzun süreli sağkalımlar sağlanabilmektedir. Bu çalışmada 1985-1996 yılları arasında kliniğimizde tedavi takip edilen 35 vaka retrospektif olarak değerlendirilmiştir. En sık ekstraosseöz olarak başlangıç göstermiştir. Tanı anında vakaların 29'u lokalize hastalık halindeyken (%83), 6 vakada (% 17) uzak metastazlar da saptanmıştır. Bütün vakalara kemoterapi uygulanmıştır. Lokalize hastalıklı vakalara (29 vaka) ve 3 metastatik vakaya 44-52 Gy radyoterapi uygulanmıştır. Lokalize hastalıklı vakalardan 12'sine cerrahi eksizyon uygulanmıştır. Medyan takip süresi 13 ay olup, vakaların tümünde iki yıllık sağkalım hızı %58, üç yıllık sağkalım hızı %32 olarak bulunmuştur. Medyan sağkalım süresi 28 aydır. Univariant analizlerde evre, cerrahi türü ve hastalığın lokalizasyonunun sağkalım üzerine anlamlı etkileri olmadığı bulunmuştur.