TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 1
WILMS TUMOR CASES FOLLOWED BY CERRAHPAŞA MEDICAL FACULTY PEDIATRIC ONCOLOGY STUDY GROUP
İ YILDIZ, L YÜKSEL, L A ÖZKAN, H APAK, T CELKAN, N DANIŞMEND, C BÜYÜKÜNAL, Y SÖYLET, N SARIMURAT, S DERVİŞOĞLU, F AKSOY, G ATKOVAR, SAİT OKKAN
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Onkoloji BD., İstanbul

Summary

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı'nda 1978-1996 yılları arasında Wilms tümörü tanısı ile izlenen 106 vakanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların 61'i erkek (%58), 45'i (%42) kız olup, E/K oranı 1.35'tir. Yaş dağılımı 2 ay ile 12 yaş arası olup ortalama 3 yaş 3 aydır. Başvuru yakınması %95 batında kitle, %31 karın ağrısı ve %6 makroskopik hematüridir. Evre dağılımı %10 Evre I, %42 Evre II, %35 Evre III, %9 Evre IV'tür. Dört vakada bilateral Wilms tümörü saptanmıştır. Histopatolojisi sağlıklı değerlendirilebilen 102 vakadan 90'1 (%88.2) iyi histolojili, 12'si (%11.8) kötü histolojili olarak değerlendirilmiştir. Cerrahi olarak vakaların 50'sine 501, 42'sine sağ nefrektomi, 4 vakaya parsiyel nefrektomi ve 10 vakaya sadece biyopsi uygulanmıştır. Hastaların 91 'i NWTS protokolü, 8'i SIOP protokolü ile tedavi almış, 7 hasta ise tanıdan sonra çeşitli merkezlerde tedaviye gönderilmiş, ancak yeterli takip yapılamamıştır. Genel sağkalım 2. yılda %79.5, 5. yılda %76.6; olaysız sağkalım 2. yılda %74.2, 5. yılda %72.4'tür.