TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 1
VIRTUAL SIMULATION AND THREE-DIMENSIONAL CONFORMAL RADIATION THERAPY IN LOCALIZED PROSTATIC CANCER
HALDUN ŞÜKRÜ ERDAL, MELTEM SERİN, ABDÜL AKKAYA, AHMET ÇAKMAK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD. Ankara

Summary

Nisan 1997 ve Aralık 1997 arasında lokalize prostat kanseri tanısı almış sekiz hastada sanal simülasyon ve üç-boyutlu konformal radyoterapinin uygulanabilirliği, etkinliği ve güvenilirliği araştırıldı. Tedavi öncesi prostat-spesifik antijen değerleri 16.2 ile 66.8 ng/ml (medyan, 25.2 ng/ml) arasında değişmekteydi. Tedavi pozisyonunda immobilizasyon sonrasında elde edilen bilgisayarlı tomografi görüntülerinde başlangıç tümör hacmi (prostat ve seminal veziküller), "boost" tümör hacmi (prostat) ve çevresel normal dokular (mesane ve rektum) sanal ortamda belirlendi. Karşılıklı paralel anteroposterior ve posteroanterior ve karşılıklı paralel sağ lateral ve 501 lateral tedavi alanları geliştirilerek başlangıç ve "boost" tedavi planları sanal ortamda oluşturuldu. Başlangıç tümör hacmine 25 fraksiyonda 50 Gy ve "boost" tedavi tümör hacmine 10 fraksiyonda 20 Gy, 6 Mv foton ışınlarıyla uygulandı. Üç hastada birinci ve ikinci derece erken genitoüriner sistem yan etkisi ve yedi hastada birinci ve ikinci derece erken gastrointestinal sistem yan etkisi gözlendi. İzlem 10 ile 18 ay (medyan 13 ay) arasında değişmekteydi. Tedavi sonrası yedinci ayda prostat-spesifik antijen değerleri 0. 1 ile 1.1 ng/ml (medyan 0.6 ng/ml) arasında değişmekteydi. Lokalize prostat kanserlerinde sanal simülasyon ve üç-boyutlu konformal radyoterapinin uygulanabilir, etkin ve güvenilir olduğu düşünüldü.