TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1998 , Vol 13 , Num 4
VINORELBINE AND MITOMYCIN-C COMBINATION IN PREVIOUSLY ANTHRACYCLIN TREATED METASTATIC BREAST CANCER
GÖKHAN KANDEMİR, MUSTAFA YAYLACI, M EMİN ÖNDE, AHMET ÖZTÜRK, NECDET ÜSKENT
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Onkoloji Kliniği, İstanbul

Summary

Vinorelbin (VNB) metastatik meme kanserinde (MMK) aktif olan bir semisentetik vinka alkaloididir. Bu çalışmada daha önce antrasiklinlerle tedavi edilmiş 41 MMK hastasında VNB ve mitomisin C (MMC) kombinasyonunun terapötik etkinliği ve toksisitesi araştırılmıştır. VNB 25 mg/m2 dozunda i.v., 1. ve 8. gün; MMC 10 mg/m2 dozunda iv, 1.gün 28 günde bir uygulanmıştır. Otuz yedi hasta yanıt ve toksisite için değerlendirilmiştir .Üç hastada (%8.1) tam yanıt ve 11 hastada (%29. 7) kısmi yanıt elde edilmiştir .Medyan yanıt süresi 9 ay olmak üzere objektif yanıt oranı %37 .8'dir. Yanıtlar özellikle karaciğer ve yumuşak doku lezyonlarında belirgindir. Beş hastada (% 13.5) sabit hastalık, 18 hastada ilerleyici hastalık görülmüştür. Tedavi çoğu hasta tarafından çok iyi tolere edilmiştir. Hafif ve geçici hematolojik-dışı toksisite görülmüştür. Doz sınırlayıcı toksisite miyelosüpresyon idi. Grad 4 lökopeni hastaların %10'unda, grad 4 trombositopeni %5'inde görülmüştür. Bu sonuçlar VNB-MMC kombinasyonunun daha önce antrasiklinlerle tedavi edilmiş MMK'inde hafif toksisitesi olan aktif bir rejim olduğunu düşündürmektedir.