TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1998 , Vol 13 , Num 2
INVASIVE THYMOMA: TREATMENT AND PROGNOSIS
FULYA YAMAN, ETHEM NEZİH ORAL, AHMET NAFİZ KARADENİZ, AHMET KİZİR, ADNAN AYDINER, ESRA KAYTAN, RASİM MERAL, RİAN DİŞÇİ, ERKAN TOPUZ
İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü

Summary

Bu çalışmada, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'ne 1985-1996 yılları arasında invaziv timoma tanısıyla başvurarak radyoterapi gören 26 hastanın tedavi sonuçları ve prognostik faktörleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Vakalar Masaoka Sistemi'ne göre evrelendirilmiştir. Buna göre, 8 hasta evre II, 7'si evre III, 8'i evre IVa ve 3'ü evre IVb idi. Tam rezeksiyon 17 hastaya, kısmi rezeksiyon 3 hastaya ve yalnız biyopsi 6 hastaya yapılmıştır. Tüm hastalar radyoterapi görmüştür ve 9 hasta sistemik kemoterapi almıştır . Medyan takip süresi 21 ay olmuştur. Genel sağkalım süresi medyan 60 ay olarak saptanmıştır. Radyoterapi sahası içinde lokal kontrol oranı %80.8'dir (21 hasta). Univariye sağkalım analizinde 3 faktörün sağkalımı olumlu yönde etkilediği saptanmıştır; operasyonun tam rezeksiyon olması (P=0.03), evrenin II ve III olması (P=0.02) ve tanı sırasında myastenia gravis varlığı (P<0.001). Radyoterapi dozu ile lokal kontrol arasında korelasyon saptanmamıştır.