TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1998 , Vol 13 , Num 2
TREATMENT RESULTS RELATED TO DIFFERENT FRACTIONATION SCHEMES AND BED EQUIVALENTS IN LOCALLY ADVANCED ORAL CAVITY AND OROPHARYNGEAL CARCINOMAS
FADİME AKMAN, MEHMET ŞEN, ÖZLEM ATAMAN, YILDIRAY TANRIVER, MÜNİR KINAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı-İzmir

Summary

Lokal ileri evre oral kavite ve orofarenks kanserlerinde cerrahi rezeksiyon ve rekonstrüksiyon güçlükleri nedeniyle bu hastalar sıklıkla tek başına radyoterapi ile tedavi edilmektedir. Konvansiyonel fraksiyonda radyoterapi ile sonuçların yüz güldürücü olmaması, farklı fraksiyonasyon veya kemoterapi ile kombine tedavilerle sonuçların iyileştirilmesini hedefleyen çalışmalara yönlendirmiştir. Çalışmamızda Ağustos 1991-Aralık 1996 tarihleri arasında kliniğimizde 20'si konvansiyonel ve 17'si farklı fraksiyonla radyoterapi uygulanmış toplam 37 lokal ileri evre baş boyun kanserli hastada BED'lar hesaplanarak, bunları yanıt, sağkalım ve yan etkilere yansıması değerlendirilmiştir. Dozlar konvansiyonel grupta 7 haftada 70 Gy, hiperfraksiyone ve konkomitan boostta 6 haftada 72 ve 70 Gy'dir. Erken ve geç etkiler için BED10 Gy ve BED 3Gylar sırasıyla: konvansiyonel fraksiyonasyonda 84Gy 116.2Gy; hiperfraksiyonasyonda 80.68 Gy ve 100.94Gy; konkomitan boost tekniğinde 82.28 Gy ve 110.72 Gy'dir. İstatiksel değerlendirmeler X2 ve Kaplan Meier yöntemi ile yapılmıştır. Her iki grupta 24 aylık sağkalım, yanıt oranları ve geç yan etkiler yönünden istatistiksel fark saptanmamış, sadece farklı fraksiyonla tedavide ciddi erken yan etkiler artmıştır. Çalışmamızdaki hasta sayıları az ve izlem süreleri kısadır, ancak farklı fraksiyonla radyoterapinin erken yan etkileri arttırdığı görülmektedir. Bunun BED ile ilişkisi de bulunamamıştır. BED'ların biyolojik etkilerin daha iyi tanımlaması için kullanımı önerilmekteyse de bu çalışmada gösterilememiştir. Yan etki ve tümör kontrolünü doz dışında etkileyen biyolojik parametrelere gereksinim vardır.