TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1998 , Vol 13 , Num 1
RETROSPECTIVE EVALUATION OF EPISODES OF FEBRILE NEUTROPENIA IN PATIENTS WITH SOLID TUMORS RECEIVING CHEMOTHERAPY
TAFLAN SALEPÇİ, SEVİL İNANÇ, PINAR SAİP, MÜGE TÜRKYILMAZ, HALİT ÖZSÜT, HALUK ONAT
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Summary

Kemoterapiye bağlı febril nötropenik atak geçiren hastalarda ampirik olarak geniş spektrumlu antibiyotik uygulamasının mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir. Ancak sepsis, nötropenik hastalarda halen önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu çalışmada 41 solid tümörlü hastada izlenen kırkbeş febril nötropeni atağı retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların büyük çoğunluğunun ampirik tedavisinde seftazidim (3x2 gr IV) ve amikasin (1x1 gr IV) kullanılmıştı. Tedavi modifikasyonu olarak 4 vakada vankomisin, 14 atak sırasında ise bir antifungal ajan (amfoterisin B veya flukonazol) tedaviye eklendi. Üç hastada kan kültürlerinde üreme oldu. Üreyen mikroorganizmalar E. coli, C. albicans ve metisiline duyarlı stafilokoklardı. Altı hasta, kontrol altına alınamayan sepsis nedeniyle kaybedildi (mortalite: %13.3). Ölen hastalardan beşi 60 yaş ve üzerindeydi; bu hastalarda yaygın hastalık veya kansere eşlik eden başka ciddi hastalıklar bulunmaktaydı. Ayrıca bu beş hasta febril nötropeni ampirik tedavi protokolü dışında tedavi edilmişlerdi. Sonuç olarak aslında düşük riskli febril nötropeni olarak tanımlanabilecek solid tümörlü hastalardan oluşan serimizde, ileri yaş, yaygın hastalık, kansere eşlik eden başka hastalıklar ve ampirik tedavi protokolu dışı tedavilerin mortaliteye yol açtığı gözlendi.