TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 4
BRONCHOGENIC CARCINOMA IN PATIENTS YOUNGER THAN 40 YEARS
ORHAN TAŞÇI, MEHMET ALİ BEDİRHAN, MEHMET KÜLLEP, İBRAHİM DİNÇER, ATİLLA GÜRSES
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, İstanbul

Summary

Kırkyaş altındaki gençlerde akciğer kanserlerinin daha agresif seyrettiği bildirilmektedir. 1980-1997 yılları arasında Yedikule Göğüs Cerrahisi Merkezi'nde opere edilen 43 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların 22-39 yaşları arasında olduğu (ort. 36.8) görüldü. Tamamı erkek olan hastaların sigara içme oranı %97 .7 idi. Histolojik olarak tümörlerin 21'i epidermoid karsinom (%48.8), 7'si adenokarsinom (%16.3) 7'si küçük hücreli karsinom (%16.3), 8'i adenoskuamöz karsinom (%18.6) idi. Hastaların yıllara göre dağılımında, 1987 yılından itibaren artış olduğu gözlendi. Cerrahi evrelemede 2 vaka evre 1, 9 vaka evre 11, 14 vaka evre IIIa, 18 vaka evre IIIb bulundu. Beş vakaya pnömonektomi, 20 vakaya lobektomi yapıldı. Diğer 18 vaka unrezektabl bulundu. Rezeksiyon yapılan 25 hastadan takip edilebilen 13'ünün altısında ilk üç ayda uzak metastazlar saptandı. Gençlerde akciğer kanserlerinin tahmin edilenden daha sık olduğu ve daha kötü bir prognoz taşıdığı düşünüldü.