TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 3
DIFFERENT PALLIATIVE CRANIAL RADIOTHERAPY REGIMES ON LUNG CANCER PATIENTS WITH BRAIN METASTASES AND PROGNOSTIC FACTORS
ESRA KAYTAN, AHMET NAFİZ KARADENİZ, ETHEM NEZİH ORAL, AHMET KİZİR, RİAN DİŞÇİ
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Summary

Mayıs 1995-Mayıs 1996 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nde beyin metastazlı veya beyin metastazı ile beraber diğer uzak organ metastazı bulunan akciğer kanserli 45 hasta üzerinde prospektif randomize faz III çalışma yapılmıştır. Kırkbeş hasta üç palyatif radyoterapi rejimine randomize edilerek A grubu hastalara 30 Gy/10 fr/2 hafta, B grubu hastalara 20 Gy/5 fr/1 hafta ve C grubu hastalara 40 Gy/15 fr/3 hafta palyatif kranyal radyoterapi uygulanmıştır. Tedavi sonrası hastaların % 71 (32/45)'inde metastazlarda küçülme veya aynı kalması sağlanmış, medyan sağkalım 6 ay, bir yıllık sağkalım %18 olarak bulunmuştur. Gruplar arasında lokal kontrol ve sağkalım açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tesbit edilmemiş (P=0.64, P=0.44), ancak daha yüksek dozda palyatif radyoterapi verilen grupta daha yüksek lokal kontrol oranı elde edilmiştir (P=0.08). Prognostik faktörler içinde hastaların tedavi öncesi nörolojik fonksiyon dereceleri ile serum LDH düzeyleri sağkalım ile ilişkili bulunmuş (P=0.002, P=0.04), primer tümörün histolojik tipi, beyin metastazlarının tanı ya da takipte ortaya çıkması, tek veya çok olması, beraberinde diğer organ metastazları bulunması ve uygulanan radyoterapi şemalarının sağkalım üzerinde etkili olmadığı izlenmiştir.