TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 2
THE RESULTS OF POSTOPERATIVE RADIATION THERAPY IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER
FAZİLET DİNÇBAŞ, SEMRA ÖZGÜR YÖRÜK, SELVİ TABAK, BÜGE ÖZ, SEDAT KOCA, SAİT OKAN
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD., İstanbul

Summary

Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde postoperatif radyoterapinin yerinin tartışılması amacı ile postoperatif radyoterapi uygulanan 121 vaka retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 5 yıllık lokal kontrol tüm vakalar için %44.6 iken, Evre I'de %48.5, Evre II'de % 73.2, Evre III A'da %44.8 ve Evre III B'de %40.9 olarak bulunmuştur. Plevra ve/veya toraks duvarı tutulumu, cerrahi sınır pozitifliği olan vakalarda lokal kontrol anlamlı derecede daha kötü iken adenokanserli vakalarda ve cerrahi radyoterapi süresi 40 günden kısa olan vakalarda anlamlı derecede iyi lokal kontrol sağlandığı gözlenmiştir. Sağkalım ise N3 vakalarda, plevra tutulumu olan vakalarda ve cerrahi ve radyoterapi arası geçen süre 40 günden uzun olan vakalarda anlamlı derecede daha kötü bulunmuştur. Ciddi erken yan etki gözlenmez iken 6 vakada subakut komplikasyon olarak radyasyon pnömonisi gözlenmiştir. 16 vakada radyasyon fibrosisi ve 1 vakada iskemik kalp hastalığı olmak üzere toplam 17 vakada geç yan etki gözlenmiştir.