TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 1
RETROSPECTIVE EVALUATION OF 251 NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS TREATED BY RADICAL RADIOTHERAPY
MUSTAFA ESAASOLAK, SERDAR ÖZKÖK, ARMAĞAN ARICAN, AYLA DURANSOY, ESRA KORKMAZ, AYHAN AYDIN, AYFER HAYDAROĞLU
EÜTF Radyasyon Onkolojisi AD, İzmir

Summary

Ocak 1990-Mayıs 1995 tarihleri arasında merkezimizde tedavi edilen 251 küçük hücreli dışı akciğer kanserli vaka geriye dönük olarak değerlendirilmiştir .Vakaların %98.0'i erkek ve %2.0'si kadın, yaş ortalaması 57 (25-82) olup evrelere dağılım; %23.5 IIIA, % 76.5 IIIB olarak belirlenmiştir. Radyoterapi primer tümör ve mediasteni içeren sahalardan, 69 vakada 50 Gy, 182 vakada 60 Gy olarak, günlük 2 Gy fraksiyonlarla uygulanmıştır. Tüm grupta medyan sağkalım süresi ve 1, 3, 5 yıllık oranlar sırasıyla; 13 ay ve %56.1, %9.2 ve %4.3 olarak belirlenmiştir. Total sağkalımı etkileyen prognostik faktörler, tek değişkenli analizlerde; radyoterapi dozu (60 Gy lehine, P=0.017), radyoterapiye alınan yanıt (tam yanıt lehine, P<0.001}, tümör yerleşim yeri (üst loblar lehine, P=0.026), yaş (65 yaş altı, lehine P=0.041), nodal evre (NO-1 lehine, P=0.0559 ve radyoterapi sonrası kemoterapi uygulanması (P=0.020) olup, çok değişkenli analizlerde radyoterapinin dozu (P=0.020) olup, çok değişkenli analizlerde radyoterapinin dozu (P=0.028), radyoterapiye alınan yanıt (P=0.047), radyoterapi sonrası uygulanan kemoterapi (P=0.052) ve tümör yerleşimi (P=0.0579 olarak bulunmuştur. Derece III-IV komplikasyon oranı % 7.2 olarak belirlenmiş, tedaviye bağlı ölüm gözlenmemiş, randomize kontrollü çalışmalarla uzun süreli sağkalım avantajı belirleyen tedavi modelleri geliştirilinceye kadar, kontrollü çalışmalar dışında vakaların konvansiyonel doz ve şemalarla tedavisinin uygun olacağı düşünülmüştür.