TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 1
MANAGEMENT WITH COMBINED MODALITY TREATMENT OF LOCALLY ADVANCED NON METASTATIC (PATOLOGIC STAGE IV) SUPRAGLOTTIC LARYNGEAL CANCER
AHMET NAZİF KARADENİZ, ETHEM NAZİF ORAL, NERMİN BAŞERER, OSMAN ALDEMİR, ERKAN TOPUZ
İ.Ü. İ.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD., İstanbul

Summary

1980-1985 yılları arasında İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü'nde uzak organ metastazı yapmamış patolojik evre IV supraglottik larenks kanserli 65 hastaya postoperatif radyoterapi uygulandı. Hastaların %83'üne total, %17'sine parsiyel larenjektomi operasyonu yapılmış olup, boyun hastalığı için 40 hastaya ipsilateral, 14 hastaya bilateral boyun diseksiyonu ilave edilmişdi. 11 hastada ise tanıda klinik olarak palpable boyun hastalığı bulunmadığından boyun diseksiyonu uygulanmamıştır. Postoperatif radyoterapi cerrahi operasyondan 2-6 hafta sonra konvansiyonel fraksiyonda ve ortalama 59±4 Gy ışın dozunda verildi. Kombine tedavi uygulanan 11 hastada (% 17) takip sırasında lokal-bölgesel nüks, 7 hastada (% 11 ) uzak organ metastazı, 3 vakada (%5) ikinci primer malignite gelişti. Serideki hastaların %37'si tedavi sonrası takipte kayıp oldu. Kayıp vakaların hepsinin eks olduğu varsayıldı. Kombine tedavi yöntemi ile tedavi edilen 65 hastada 5 yıllık mutlak sağkalım %38 bulundu.