TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 1
THE EFFECT OF HYPOTHERMIA ON RADIATION RESPONSE
METİN GÜLDEN, MURAT BEYZADEOĞLU, IŞIN PAK, NİGAR TEZCAN, YÜCEL PEK
GATA Radyasyon Onkolojisi AD., Ankara

Summary

Bu deneysel çalışmada hiperterminin radyasyona cevabı artırıcı etkisi araştırıldı. 80 adet Sprague-Dawley cinsi rat 20'li dört gruba ayrıldı. Grup-I'e tek fraksiyon 620 cGy subletal tüm beden ışınlaması (TBI), Grup-II'ye üç fraksiyonda sadece hipertermi, Grup-III'e TBI ve Tüm Beden Hipertermisi (TBH) uygulandı. Grup-IV kontrol grubu idi. Sistemik ışınlamanın 10. gününde tüm deneklerin kemik ilikleri ve intrakardiak alınan kan sonuçları histopatolojik ve hematolojik olarak değerlendirilip sonuçlar istatistiksel olarak irdelendi. Deneklerden çıkarılan femurlardan alınan kesitler ışık mikroskopisinde değerlendirildi ve birinci grupta kemik iliklerinde belirgin hiposelülarite, ikinci grupta hafif hiposelülarite, üçüncü grupta tam kemik iliği ablasyonu gözlendi. Grupların hematolojik değerlendirilmesinde hemoglobin (Hb) ve hematokrit (Htc) değerleri arasında istatistiksel fark bulunamazken (P>0.1) lökosit değerlerinden Grup I ve Grup III arasında istatistiksel anlamlılık bulundu (P<0.01). Çalışmamızda sadece TBI grubu ile TBI+ TBH arasında histolojik ve hematolojik istatistiksel anlamlılık olması hiperterminin radyasyonun etkisini artırarak effektif kemik iliği ablasyonuna katkıda bulunduğunu göstermektedir.