TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 4
RESULTS OF THE BEP PROTOCOL IN NONSEMINOMATOUS GERM-CELL TUMORS
AHMET ÖZTÜRK, MUZAFFER SEZER, GÖKHAN KANDEMİR, MUSTAFA YAYLACI, NECDET ÜSKENT
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Hematoloji-Onkoloji Servisi, İstanbul

Summary

1993-1995 yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Hematoloji-Onkoloji Servisinde seminom dışı germ hücreli testis karsinomu tanısı konan 27 hasta değerlendirmeye alındı. Hastaların yaş ortalaması 24.3 (17-31) idi. Vakaların 9'u (%33) tanı anında Evre A, 8'i (%29) Evre B, 10'u (%38) Evre C'de idi ve histopatolojik olarak 14'ü (%52) embriyonal karsinom, 9'u (%33) teratokarsinom ve 4'ü (%15) mikst hücreli tümör şeklinde değerlendirildi. Yirmi iki vakaya BEP (Bleomisin, Etoposid, Sisplatin) kemoterapi rejimi uygulandı. A evresindeki 9 hastanın, postoperatif tümör göstergeçleri yüksek olan 4'ü kemoterapi programına alındı. İki kür BEP ile göstergeçler normal değerlere düştü. Radyolojik olarak ölçülebilir lezyonları olan B ve C evresindeki vakaların 9'unda (%50) tam radyolojik yanıt sağlandı. Tümör göstergeçleri normale dönen, ancak bilgisayarlı tomografide kalıntı kitleleri olan 7 vakaya (%39) retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu (RPIND) uygulandı. Bunların 4'ünde fibrozis, 2'sinde matür teratom, sadece birinde kalıntı karsinom saptandı. Bu şekilde B+C evresinde tam yanıt 18 hastanın 15'inde (%83) gerçekleşti. Üç vaka ortalama 7 (4-11) ay içinde nüks etti. Bu vakalara salvage (kurtarma) kemoterapi programları uygulandı. Nüks eden ve kurtarma rejimlerine alınan 6 vakadan 2'si kaybedildi. Vakaların maksimum izlenme süreleri 36 ay, medyan takip süreleri 13.2 ay olup sağkalım oranı %91'dir. Tedaviye bağlı, grade miyelosupresyon ve alopesi en sık görülen yan etkiler idi.