TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 3
CONGENITAL TUMORS
ŞENNUR İLVAN, FİGEN AKSOY, SERGÜLEN DERVİŞOĞLU, CUYAN DEMİRKESEN, SİBEL ERDAMAR, SÜLEYMAN ÖZEN
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak., Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Summary

Çalışmamızda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda 1984- 1994 yılları arasında intrauterin dönem ile postnatal ilk 3 aylık dönemde biyopsi veya otopsi ile tanı almış 47 adet konjenital tümör vakası değerlendirilmiştir. Kız/erkek oranı 2/1 olarak bulunmuştur. Vakaların %40.4'ünün teratom, %21.3'ünün nöroblastom, % 14.9'unun yumuşak doku tümörü, %8.5'inin lösemi ve lenfoma, %4.3'ünün primitif nöroektodermal tümör olduğu saptanmıştır. Bulgularımız literatür bilgileri ile kıyaslanarak konjenital tümörler hakkındaki yeni görüşler gözden geçirilmiştir.