TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 3
RADIATION INDUCED CENTRAL RETINAL ARTER OCCLUSION
AHMET NAZİF KARADENİZ, GÜLTEN MANAV, NUR KIR, KORAY AKARÇA, ETHEM NEZİH ORAL, ERCAN ÖNGÖR
İ.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi ABD

Summary

Eksternal radyoterapi uygulanan baş-boyun habis tümörlü hastalarda gözün posterior bölümü ışın alanı içine girdiği ve komplikasyona neden olacak seviyede ışın aldığı takdirde, geç dönemde radyasyon retinopatisi, optik sinir atrofisi ve retinal damar oklüzyonları şeklinde komplikasyonlar oluşabilmektedir. İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü'nde nazofarenks ve paranazal sinüs karsinomları nedeniyle ortalama 53±4 ay önce radyoterapi uygulanan, yaşları 21 ile 67 arasında değişen 18 hasta çalışmaya alındı. Hastaların rutin göz muayeneleri ve anjiyografik incelemeleri İ.T.F. Göz Hastalıkları ABD'da yapıldı. Hastalara uygulanan radyoterapi ışın dozu ortalama 6260 cGy/32 fr/6.5 hafta idi. On sekiz vakanın birinde (%6) sağ gözde geçirilmiş santral, retinal arter oklüzyonu saptandıo Bu vakaya nüks tümör nedeniyle ikinci seri radyoterapi uygulanmıştır. Diğer vakalarda oftalmoskopik ve anjiyografik incelemelerde herhangi bir patolojiye rastlanmadı.