TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 3
THE PLACE OF BRACHYTHERAPY IN LIP CANCER TREATMENT
IŞIK ASLAY, GÖNÜL KEMİKLER, AHMET KİZİR, İSMAİL ÖZBAY, SIDIKA KURUL, MAKTAV DİNÇER, OSMAN KOZLUCA, NİHAT AYAN, GÖKHAN TÖRE
İ.Ü. Onk. Enst, İstanbul

Summary

1988'den 1994'de kadar İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nde 26 dudak kanseri interstisyel Ir 192 kullanılarak tedavi edilmiştir. Hastaların 10'una postoperatif interstisyel ışınlama yineleme sonrası (5 hasta), cerrahi sınırların pozitifliği (3 hasta) veya bilinmemesi (2 hasta) nedeniyle verilmiş ve 16 hasta biyopsi sonrası öncelikli olarak brakiterapi ile tedavi edilmiştir. Üç hasta eksternal ve interstisyel tedavi kombinasyonu, 23 hasta ise sadece interstisyel brakiterapiyle tedavi edilmiştir. Hastaların %46'sı T1, %31'i T2, %4'ü T3, %19'u yinelemeli ve %88'i radyoterapi öncesinde NO olarak saptanmıştır. Total brakiterapi dozu yalnız interstisyel uygulamada medyan 70 Gy (60- 76 Gy), eksternal ile birlikte olduğu zaman ise medyan 25 Gy (10-30 Gy)'dir. Yirmi iki hasta en az 2 yıl izlenmiş, yineleme sonrası brakiterapi ile tedavi edilen bir hastada sınır yinelemesi oluşmuştur. Bütün grubun lokal kontrol oranı %96, sadece brakiterapi ile tedavi edilenlerde %100'dür. Bölgesel kontrol oranı iki yılda NO için %100 (23/23), N1 için %33 (1/3) olarak saptanmıştır. Düzeltilmiş dört yıllık genel sağkalım oranı %90, hastalıksız sağkalım oranı ise %81'dir. Sadece brakiterapi ile tedavi edilen hastaların %93'ünde kozmetik ve fonksiyonel sonuçlar çok iyi veya iyi olarak derecelendirilmiştir. Literatür verilerine uygunluk gösteren sonuçlarımızla dudak kanserinin tedavisinde brakiterapinin cerrahiye alternatif bir tedavi olduğu düşünülmektedir.