TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 3
CISPLATINUM, FLUOROURACIL, AND FOLINIC ACID COMBINATION THERAPY FOR THE METASTATIC BREAST CANCER
PINAR SAİP, ERKAN TOPUZ, ADNAN AYDINER, TAFLAN SALEPÇİ, SEVİL İNANÇ, FARUK TAŞ, CUMHUR DEMİR
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Summary

Daha önce fazla sayıda kemoterapi almış antrasiklinlere dirençli 21 metastatik meme kanserli hastaya sisplatin 75 mg/m² infüzyon 1. gün, fluorourasil 600mg/m² folinik asid 100mg/m²/İV 1. ve 2. günler uygulanarak bu kombinasyonun etkinliği araştırılmıştır. Medyan yaş 55 (25-64) olup, 6 pre-1 peri-14 post-menopoze hasta mevcuttur. Metastaz bölgelerinin dağılımı 6/21 karaciğer, 8/21 kemik, 11/21 akciğer/plevra, 1/21 yumuşak doku/deri, 1/21 beyin şeklindedir. İki hasta grad III emesis nedeniyle tedaviyi 1. kür sonrası tolere edemediğinden 19 hasta cevap açısından değerlendirilmiştir. Üç hastada (%16) kısmi yanıt elde edilmiş, 10 hastada (%53) değişiklik olmamış, 6 hastada ise (%31) ilerleme olmuştur. Toplam 83 kür kemoterapi uygulanmıştır. En önemli toksisite (5/83) %6 oranında gözlenen grad III emesis olmuştur. Grad II emesis %60 (50/83), grad II lökopeni %6 (5/83), grad III anemi %1 (1/83), grad II anemi %4 (3/83, grad II renal toksisite %1 (1/83) oranında saptanmıştır. Bu kemoterapi kombinasyonu daha önce yoğun kemoterapi alan antrasiklinlere dirençli meme kanserlerinde etkili olmamakla birlikte fazla toksik bulunmamıştır.