TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 3
NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY, EXTERNAL AND INTRACAVITARY RADIOTHERAPY IN NASOPHARYNGEAL CARCINOMA: ANALYSIS OF 19 CASES
DENİZ YALMAN, MUATAFA A ESASSOLAK, ARİF B ARAS, HALİL A ARICAN, YAVUZ ANACAK, SERDAR ÖZKÖK, AYFER HAYDAROĞLU
Ege Üniv. Tıp Fak. Radyasyon Onkolojisi AD., İzmir

Summary

Ağustos 1993-Ağustos 1994 tarihleri arasında nazofarinks karsinomlu (N2-3 veya indiferansiye tip) 19 vaka neoadjuvan kemoterapi (NKT), eksternal radyoterapi (ERT) ve Ir-192 "high dose rate" (HDR) intrakaviter brakiterapi protokolüne alınmıştır. NKT üçer hafta arayla siklofosfamid 500 mg/m2, epirubisin 70 mg/m2, sisplatin 100 mg/m2 olarak 3 kür uygulanmıştır. ERT son kemoterapi (KT) küründen 3 hafta sonra, 2 Gy/gün olmak üzere, T1- T2 vakalarda primer bölgeye 60 Gy, T3-4 vakalarda 70 Gy uygulanmış, palpabl lenf nodu bölgelerine 60 Gy sonrası elektron "boost"u eklenmiştir. Brakiterapi boostlu ERT'den 1 hafta sonra T1-2 vakalarda 5 Gy'lik 3 uygulama (15 Gy), T3 ve ERT sonrası direkt nazofarinks bakısında kalıntı tümörü olan T4 vakalarda 5 Gy'lik 2 uygulama (10 Gy) şeklinde yapılmıştır. NKT sonrası primer tümör yanıtı değerlendirmesinde tam yanıt oranı %15.8, kısmi yanıt oranı %78.9 iken, nodal yanıt oranları sırasıyla %29.4 ve %64.7 olarak bulunmuştur. Lokal ve bölgesel yanıtlar birlikte değerlendirildiğinde tam yanıt oranı %5.3, kısmi yanıt oranı %89.4'tür. RT sonrası yapılan değerlendirmede ise primer tümörde tam yanıt oranı %94. 7'ye, nodal tam yanıt oranı %88.2'ye yükselmiştir. Medyan 21 aylık (17-29 ay) izleme süresince 4 vakada (%21.1) yalnızca bölgesel, 3 vakada (%15.8) lokal ve bölgesel nüks, 2 vakada (%10.6) uzak metastaz ortaya çıkmıştır. Medyan hastalıksız sağkalım süresi 21 ay (%95 Cl 17-24 ay) total sağkalım süresi 24 ay (%95 Cl 23-26 ay) olup, hayatı tehdit edici derece IV akut ve geç toksisitenin saptanmadığı bu çalışmada, 12-24 aylık hastalıksız ve total sağkalım oranları sırasıyla %78.9-%48.2ve %94.7-%67.8'dir.