TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 1
EVALUATION OF HISTOPATHOLOGICAL PARAMETERS DETERMINING THE PROGNOSIS OF PRIMARY BREAST CANCER
METİN GÜDEN, A BAĞLAN, YÜCEL PAK
GATA Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Ankara

Summary

GATA Radyasyon Onkolojisi ABD ve Genel Cerrahi ABD'nda 1989-1994 yılları arasında meme kanseri tanısı ile ameliyat edilen ve radyoterapi uygulanan 297 vakanın çeşitli histopatolojik özelliklerinin hastalıksız yaşam süresi ve sağkalım süresine etkisi retrospektif olarak araştırılmıştır .Bu vakaların evrelere göre dağılımı; Evre I, II, III ve IV için sırasıyla %16.83, %47.81, %31.31 ve %4.04'tür. Evrelere göre değerlendirildiğinde hastalıksız yaşam süresi birinci yılda Evre I, III, III için sırayla %97 , %97 , %92 iken, altıncı yılda %80, % 72, %27 olmuştur. Evre IV vakalar ise ilk iki yıl içerisinde ölmüşlerdir. Birinci ve altıncı yıllardaki hastalıksız yaşam süresi verileri de sırayla lenfatik invazyon gösterenlerde %92 ve %25, vasküler invazyon gösterenlerde %94 ve %42, perinöral invazyonu olanlarda %92 ve %33, peridüktal elastozisi olmayanlarda %95 ve %22, enflamatuar hücre infilitrasyonu olanlarda %93 ve %41 , yüksek derecede mitoz gösterenlerde %93 ve %50 olarak saptanmıştır. Tüm vakaların 5 ve 6 yıllık hastalıksız yaşam süresi sırasıyla %69 ve %55, sağkalım süreleri ise %81 ve %74'tür. Bu çalışmada vakalarda histopatolojik prognostik faktörlerin etkinliği ilk üç yıl içinde pek etkili görülmezken son üç yılda anlamlılık kazanmıştır. Prognoz hakkında bilgi sahibi olmak, uygulanacak tedavi yöntemini de doğrudan etkilemektedir.