TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 4
THE CORRELATION OF MORPHOLOGICAL CLASSIFICATION WITH CHROMOSOMAL ABERRATIONS IN NON-HODGKIN'S LYMPHOMA
GÖNÜL UĞUR, ZEYNEP ŞENGÜN, HALUK ONAT, UĞUR ÖZBEK, GÜLÇİN ERSEVEN, İNCİ AYAN, SIDIKA KURUL, REJİN KEBUDİ, SEVİL İNANÇ
İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Kanser Genetiği BD

Summary

Çalışmada, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'ne tedavi için başvuran ve biyopsi ile histopatolojik olarak Hodgkin Dışı Lenfoma tanısı almış olan 10 vakada tümör dokusu, kemik iliği ve periferik kan kromozom analizleri gerçekleştirilmiş, elde edilen sonuçlar histopatolojik tanı ve klinik özellikler ile korele edilmiştir. Kromozomal değerlendirme mitotik indeksin yeterli olduğu vakalarda en az 20 metafaz üzerinden yapılmış; metafaz sayısının az olduğu durumlarda ise incelenebilecek maksimum metafaz değerlendirilmiştir. On tümör çalışmasının 8'inde (%80) yapısal ve/veya sayısal kromozom bozuklukları saptanmış 2 vakada ise normal kromozoma! yapı belirlenmiştir. Tüm vakalar, patolojik kromozomlar açısından bir arada değerlendirildiğinde, en fazla etkilenen kromozomların sırası ile 14, 9, 13, 12, 11, 1 ve 4. kromozomlar olduğu gözlenmiştir. Kromozomal değişikliklerin pek çoğunda, örneğin, 14. kromozom kırık bölgeleri 14q32 ve 14q24, 12 kromozom kırık bölgeleri 12q13 ve 12p11, 9. kromozom kırık bölgeleri 9q34 ve 9q11,11. kromozom kırık bölgesi 11 q13 ve 18. kromozom kırık bölgesi 18q21'de histopatolojik ilişkin yönünden literatür verileriyle yakın bir benzerlik saptanmıştır.