TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 3
THE PRELIMINARY RESULTS OF NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY AND DEFINITIVE RADIOTHERAPY IN STAGE IIIB NON-SMALL CELL LUNG CARCINOMAS
MEHMET ŞEN, AYŞE SANCAR DEMİRAL, HİLMİ ALANYALI, METİN MANİSALI, EMİNE OSMA, ATİLLA AKKOÇLU, EYÜP SABRİ UÇAN, OYA AKPINAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD

Summary

Lokal ileri küçük hücreli dışı karsinomların tedavisi halen tartışmalıdır. Bu çalışmada neoadjuvan kemoterapiye yanıt ve eklenen radyoterapinin etkinliğinin araştırılması için düzenlenen prospektif çalışma kapsamında yer alan vakalara ait elde edilen ön sonuçlar incelenmiştir. Ocak 1992-Aralık 1993 tarihleri arasında evre IIIB küçük hücreli dışı karsinomlu 25 vaka CDDP 100 mg/m2 1.gün, ETOPOSIDE 100 mg/m2 1.,2.,3. günde verilen ve 21 gün aralıklarla tekrarlanan 2 kür neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapi (hiperfraksiyone veya konvansiyonel) ile tedavi edilmiştir. Kemoterapiye yanıt radyolojik gerileme olarak değerlendirilmiştir. Hiperfraksiyone radyoterapide mediyastene 50.4 Gy ve primer tümör yatağına 69.6 Gy, konvansiyonel radyoterapide ise mediyastene 46 Gy ve primer tümör yatağına 66 Gy tümör dozu radyoterapi verilmiştir. İki kür neoadjuvan kemoterapiye radyolojik yanıt %40 (10/25), klinik yanıt %44 (11/25)'tür. Kemoterapi sonrası 6 vaka konvansiyonel, 14 vaka hiperfraksiyone radyoterapi görmüştür. Kemoterapi sırası ve sonrasında klinik ve/veya radyolojik progresyon gelişen 5 vaka dışında diğer hastalara planlanan radyoterapi uygulanmıştır. En sık gelişen komplikasyon özofajittir. Özofajit 1 vakada RTOG Grade III, 3 vakada Grade II, 16 vakada Grade 1 düzeyinde gelişmiştir. Ayrıca 2 vakada WHO Grade II emesis, 1 vakada Grade II hematolojik toksisite gözlenmiştir. Medyan sağkalım 12 ay olup halen 2'si semptomsuz olmak üzere 6 hasta takiptedir.