TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 3
CYTOPATHOLOGICAL FEATURES IN OSTEOSARCOMA
AYLA ÖZVEREN, CANAN ALATLI, VAKUR OLGAÇ
İstanbul Ü. Onkoloji Enstitüsü

Summary

Bu çalışmada, daha önce osteosarkom tanısı konmuş 10 rezeksiyon piyesine uygulanan ince iğne aspirasyonundan yararlanılmıştır. Yayma preparatlarda tek tek dağılım gösteren ya da gevşek gruplar yapan hiperkromatik ve eksantrik nukleuslu, kaba kromatin kümeleri, bazıları belirgin nukleolus içeren, genişçe sitoplazmalı, atipik oval ve fuziform hücreler görülmüştür. Arada çok çekirdekli tümör dev hücreleri, osteoklastik tipte dev hücreler ve çeşitli iltihap hücreleri ile zeminde May-Grünwald-Giemsa (MGG) boyama yöntemi ile belirgin kırmızı renkte boyanan, granüler yapıda osteoid madde izlenmiştir. Bulgular kaynak bilgilerle karşılaştırılmış ve sonuç olarak, bu sitopatolojik özelliklerin, klinik ve radyolojik bulguların da yardımı ile klasik ve pleomorfik tipteki osteosarkomların tanısında ve diğer primer kemik tümörleri ile metastatik karsinomlardan ayırımında faydalı olabileceği düşünülmüştür.