TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 3
PROTECTIVE EFFECTS ON SMALL INTESTINES OF GLUTAMINE ADMINISTERED ORALLY PRIOR TO ABDOMINAL RADIATION
AHMET KİZİR, REFİYE YANARDAĞ, ŞEHNAZ BOLKENT, NEJAT SAVCI, NAZMİ OĞUZ
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Summary

Tedavideki yararlı etkilerine karşın, ışın tedavisinin normal dokular üzerinde hasar yaptığı bilinmektedir. Abdominal radyasyonun en önemli yan etkilerinden biri de ince barsak hasarıdır. Glutaminin, ince barsak mukozasının fonksiyonunu sürdürmesi için yakıt olarak kullanıldığı ve esansiyel olmayan bir amino asit olduğu bilinmektedir. 0.3 gr/kg/gün glutamin, gavaj ile, günde bir kez, 7 gün süre ile verildikten sonra 1000 cGy tek doz abdominal radyasyon verilen sıçanların ve sadece radyasyon verilen sıçanların ince barsak morfolojileri, kontrolleri ile birlikte, morfolojik olarak incelendi. Ayrıca serum kolesterol, lipid ve lipid peroksitleri spektrofotometrik olarak tayin edildi. Radyasyon uygulanan grupda villus epitelinde parçalanma ve devamsızlık, villuslarda genişleme ve basıklaşma, submukozada hiperemi ve ödem gözlendi. Hem radyasyon ve hem de glutamin verilen grupda ise villusların tekrar kontrollerdeki yapılarını kazandığı, submukozanın yer yer hafif hiperemik ve ödemli olduğu tespit edildi. Ayrıca, radyasyon uygulanan grupda serum kolesterol, lipid ve lipid peroksid miktarlarında artış, hem radyasyon hem de glutamin verilen grupda ise bu değerlerde düşüş saptandı. Elde edilen morfolojik ve biyokimyasal bulgulardan, glutaminin, radyasyonun neden olduğu ince barsak hasarına karşı, koruyucu bir etki gösterdiği sonucuna varıldı.