TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 3
CHILDHOOD NASOPHARYNGEAL CARCINOMA
İNCİ AYAN, MUSA ALTUN, NİJAD BİLGE, NİHAT AYAN, ÖMER GÖRGÜN, REJİN KEBUDİ, EMİN DARENDELİLER, NURCAN ERTÜRK, MÜNİR KINAY
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji BD

Summary

Bu çalışmada, son 18 yılda nazofarenks karsinomu tanısı ile izlenen 50 çocuk hasta demografik, klinik ve tedavi sonuçları açısından retrospektif olarak incelenmiştir. Yaşları 5-16 yaş arasında değişen 32 erkek 18 kız hasta, aynı süre içinde başvuran tüm nazofarenks karsinomlu vakaların %7.2'sini oluşturmakta idi. Histopatolojik tanı 45 vakada WHO 3, 4 vakada WHO 2, ve bir vakada WHO 1 karsinomu olup, 48 hastada yapılan evrelemede (AJCC) 6 hasta (%12.5) evre III ve 42 hasta (%87.5) evre IV olarak değerlendirildi. Yirmi üç hastaya sadece radyoterapi, 13 hastaya radyoterapi ve adjuvant kemoterapi, 12 vakaya ise neoadjuvant kemoterapi ve radyoterapi uygulandı. Lokoregional kontrol sağlanan 38 vakadan 21'i 6-195 ay sonra hastalıksız olarak hayatta idi. On üç vakada, lokal ve/veya regional (%43), uzak (%48), veya her iki (%9) bölgede olmak üzere 21 relaps görüldü. Tüm seride 5 ve 10 yıllık sağkalım oranı %52 ve %52; relapsız sağkalım %53 bulundu. Farklı dönemlerde uygulanan 3 tedavi seçimi sonuçları istatistik olarak farklı bulunmadı. Dört vakada 33-156 aylık sürede ikinci malignite gelişti.