TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 1
TREATMENT CHARTS IN RADIOTHERAPY CENTERS IN TURKEY
HİLMİ ALANYALI, ZAFER KARAGÜLER, MEHMET ŞEN, MÜNİR KURAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD, İzmir

Summary

Bu çalışmada, bir radyoterapi merkezinin kalite güvenirliğinin önemli bir göstergesi kabul edilen tedavi kartlarında hangi verilerin ne oranda yer aldığını araştırmaya yönelik bir anket formu hazırlandı. Yurdumuzdaki toplam 15 radyoterapi merkezine gönderilen bu form 11 merkez tarafından cevaplandırıldı. Formda 6 ana başlık altında (Hasta kişisel verileri, tıbbi veriler, simülasyon verileri fiziksel veriler, günlük kayıt verileri, tedavi özeti verileri) toplam 109 veri yer almaktaydı. Bu veriler, Avrupa'da yürütülen benzer, geniş bir çalışmada kullanılanlar göz önüne alınarak hazırlandı. Anketin analizinde, kartların %36.3'ünün verilerin %50'sinden azını, %18.3 ünü, %70'den fazlasını, %45.4'ünün ise %50-%70 ini içerdiği saptandı. Gerek tedavilerde kalite güvenirliğinin denetlenmesi, gerekse de çok merkezli çalışmalarda ortak dil kullanımı yönünden, tedavi kartlarında optimal standardizasyon sağlanması yönünde çalışmaların sürdürülmesi gerekmektedir.