TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 1
METASTATIC SPREAD AND SKLETAL DISSEMINATION IN NASOPHARYNGEAL CANCER
MUSA ALTUN, NURİ TENEKECİ, E NEZİH ORAL, OSMAN ALDEMİR, AHMET NAFİZ KARADENİZ, ECE ALGÜR, ESRA KAYTAN, RASİM MERAL, NİHAT AYAN, YAVUZ DİZDAR, NİJAD BİLGE
İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, İstanbul

Summary

Daha önce hiçbir tedavi görmemiş 167 nazofarenks karsinomlu hastanın dosyaları gözden geçirildi. Bu hastaların 39'unda metastatik yayılım vardı. Başvuruda servikal lenfatik tutulum olanlarda uzak metastaz daha sıktı ve metastazların %69'u 0-12 ay içinde görüldü. En sık uzak hastalığın iskelet sisteminde olduğu (%72), bunu akciğer (%26) ve karaciğerin (%21) izlediği gözlendi. İskelet sistemindeki tutulumun kemiklerdeki metastatik yayılım özelliğine uygun olduğu; en çok dorsal (%32) ve lomber (%22) omurlarda, daha sonra sakral omurlar (%15) ve pelvik kemiklerde (%11) sekonder hastalığın oluştuğu görüldü. Radyolojik olarak kemik metastazlarının %75'i litik, %18'i mikst (litik-sklerotik), %7'si ise yalnız sklerotikti. Litik metastazlar çoğunlukla (%55) soliter idi. Dikkati çeken bir özellik metastazların %39'unun milier tarzda radyolojik görüntü vermeleriydi.