TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 3 - 4
THE EFFICACY OF RADIOTHERAPY IN OBTAINING LOCAL CONTROL OF NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA
MELAHAT GARİPOĞLU, CENGİZ KURTMAN, MELTEM SERİN, S YÜKSEL, AHMET ÇAKMAK
Ankara Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD, Ankara

Summary

Halen nazofarenks anjiyofibromalarında lokal kontrolü sağlamada radyoterapi ve cerrahinin birbirlerine üstünlükleri tartışmalıdır. Bu inceleme radyoterapinin lokal kontrolü sağlamadaki etkililiğini araştırmak için yapıldı. 1980-1990 tarihleri arasında AÜTF Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı'nda tedavi edilen 12 nazofarengeal anjiyofibrom vakası retrospektif olarak evrelendi. Klinik ve radyolojik olarak tedaviye yanıtları değerlendirildi. İzlem süresi 21-95 (medyan 41) ay'dır. Altı hastaya primer tedavi olarak radyoterapi, 2 hastaya başarısız cerrahiden sonra radyoterapi uygulandı. Hastaların %50'si evre 3, %50'si evre 4 idi. Radyoterapi dozları 2400-5100 cGy arasında idi. Hepsinde lokal kontrol sağlandı. Bu incelemede radyoterapinin etkin ve uygun bir tedavi olduğu sonucuna ulaşıldı.