TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 3 - 4
THE EVALUATION OF EFFECT OF HELIUM-NEON (H-N) LASER ON THE EXPERIMENTALLY MADE FUSIFORM CELL FIBROSARCOMA IN MICE BY LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY
ADİLE ÇEVİKBAŞ, PERVİN UYGUR, UĞUR ÇEVİKBAŞ, HALİT KAYALI, BÜLENT TOPBAŞI, ERSİN YEMNİ, TURAY YARDIMCI
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji AD

Summary

Bu çalışmada laser ışınının Helium-neon (H-N) laser 2 mw Silber-Bauer, Austria L2 farelerde deneysel olarak oluşturulan tümör üzerine etkisi ışık ve elektron mikroskobu ile araştırılmıştır. Çalışmada deney grubunda 10, kontrol grubunda 10 olmak üzere toplam 20 adet MuS musculus BALB/C türü fare kullanılmıştır. Her iki gruba; daha önce 1 mg 7.12 dimetil benzantresen/100 m L benzen içinde eritilmiş çözeltiden 0.1 Ml farelerin ense derileri altına enjekte edilerek oluşturulan fusiform hücreli sarkomdan, tümör transplantasyonu yapılmıştır. İmplantasyondan 20 gün sonra fareler deneylerimizde kullanılmıştır. Deney grubunu oluşturan on adet tümörlü fareye günde 3 dakika olmak üzere 15 gün süre ile laser ışını uygulanmıştır. Kontrol grubundaki tümörlü fareler sadece izlenmiştir. Deney ve kontrol farelerinin tümörleri makroskobik olarak izlenmiş ve aynı tümör dokusu histopatolojik olarak ışık ve elektron mikroskobu ile incelenmiştir. Deney farelerinin tümörlerinin ışık mikroskopisinde, tümör hücreleri yer yer kümeler halinde veya seyrek olarak görülmüştür. Tümör hücrelerinin çevresindeki alanlarda tümör hücrelerinin nekrotik ve nekrobiyotik hayalleri ile lifsel doku dikkati çekmektedir. Elektron mikrografisinde; granüllü endoplazmik retikulüm ve mitokondri sayılarında azalmalar görülmekte, nekroz alanları içinde az sayıda enflamatuar hücreler ile çok yaygın kollajen lifler izlenmektedir.