TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 1
EVALUATION THE SUCCESS OF I-131-MIBG SCINTIGRAPHY IN PATIENTS WITH PRIMARY, RECURRENT OR METASTATIC PHEOCHROMOCYTOMA AND NEUROBLASTOMA
SEHER ÜNAL, AYŞE MUDUN, ONUR DEMİRKOL, HARİKA OĞUZ, REFİK TANAKOL, FARUK ALAGÖL, SEMA CANTEZ
İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı Şehremini, İstanbul

Summary

Bu çalışmanın amacı I-131 ile işaretli metaiyodobenzil guanidin'in (MIBG) nöroektodermal tümörlerde primer, rezidüel, nüks ve metastatik lezyonları göstermedeki başarısını araştırmaktır. Ondört feokromositoma ve 21 nöroblastoma şüphesi olan toplam 35 hasta çalışmaya alınmıştır. Her hastaya 0.5 mCi/1.72 vücut yüzeyi olacak şekilde iv I-131-MIBG enjekte edildikten sonra 24., 48. ve 72. saatlerde tüm vücuttan ön ve arka spot görüntüler alınmıştır. Sintigrafi sonuçları ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR) ve cerrahi-patoloji sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Buna göre I-131-MIBG'nin primer, rezidüel, nüks ve metastatik lezyonları göstermedeki duyarlılığı feokromositoma ve nöroblastomalarda sırasıyla %100 ve %72, özgünlüğü ise sırasıyla %77 ve %90 olarak bulunmuştur. Feokromositomalarda özgünlük timus hiperplazisi olup aktivite tutuşu gösteren 2 yalancı pozitif sintigrafi nedeniyle düşmüştür. Nöroblastomalarda ise büyük nekrotik doku içeren veya 2 cm'den daha küçük olan tümör kitleleri nedeniyle testin duyarlılığı azalmıştır. Sonuç olarak MIBG sintigrafisinin BT ve MR ile tamamlayıcı olarak kullanıldığı takdirde tek bir enjeksiyonla tüm vücudu görüntüleyen, uzak metastazları ve nüksleri gösterebilen duyarlı ve güvenilir bir tümör tarayıcı ajan olduğu kanısına varılmıştır.